STATUTUL

OBSTEI MOSNENILOR AREFENI

 CAPITOLUL I: DENUMIREA, FORMA JURIDICA, DURATA, SEDIUL

 Art. 1.1. Motivare

In temeiul art. 44 din Constitutia Romaniei si a tegislatiei in vigoare privind dreptul la proprietate, se constituie prezenta asociatie, cu denumirea OBSTEA MOSNENILOR AREFENI

Art. 1.3. Orice act sau document emis in legatura cu obstea va purta obligatoriu denumirea OBSTEA MOSNENILOR AREFENI, care este si sigiliut unic al obstei. In tot cuprinsul prezentului statut, OBSTEA MOSNENILOR AREFENI va purta in continuare denumirea “Obste”.

Art. 1.4. Forma juridica

Obstea este persoana iuridica de drept privat, organizatie cu stop lucrative patrimonial, asa cum rezulta din hrisoavele domnesti si rementionate cronologic in actele din arhiva.

Art. 1.5. Durata

Obstea este constituita pe o durata nedeterminata.

Art.l. 6. Sediul

Obstea are sediul in comuna Arefu, sat Arefu, judetul Arges.

CAPITOLUL II: PROPRIETATI

Proprietatile Obstei sunt:

2.1. Izlazul numit si Coasta, care consta in teren accidentat, acoperit cu padure de

diferite esente si varste din putine goluri de pasune, la nordul acestui izlaz si in continuare se intinde si portiunea de teren se s-a recastigat prin actul de pace din 21.04.1882 si care consta in urmatoarele feluri de teren:

 1. teren cu padure seculara de fag in proportie de 70-80% in amestec cu rasinoase in proportie de 10-15% si alte esente in proportie de 5%;
 2. teren stancons, constand din stanci abrupte lipsite de vegetatie purtand urmatoarele denumiri: Cheia Argesului, Dosul Capriosorii, Dosul Obarsii, Dosul Magurelii, Fara-Pietriceaua, Muntisorul si Cateii Vaii Rele;
 3. poieni de pasune alpina de poale, numita suhaturi si anume:
 • Suhatul Floca;
 • Suhatul Magureaua, de care tin si poienile: Caprisoara, Obarsa, Fata Raditei, Muntisorul Mic, Vaile Ulmului si Muntisorul Mare;
 • Gruiu Capatanii de care tin: Dosul Gruiului, Runcureaua si Valea Runcurele;
 1. Paragina, formata din mai multe poeini situate de-a lungul tarmului drept al raului Arges de la Valea Rea pana la Valea Calugarita;
 2. Lunca Albia si Fata Pietrii si Dosul Muntisorului.

Toate aceste portiuni de teren se comaseaza formand un singur trup, cu urmatoarele vecinatati: La Rasarit – Raul Arges, de la Gura Vaii ‘Rele spre Nord pana la Gura lzvorului Caprisoarei spre sud; la Apus – Plaiul Arefului, zis si Plaiul Oii, despartitor spre proprietatea comunei Salatruc; la Miazanoapte – proprietatea statului, denumita si Muntii Aref, fosta proprietate a mosnenilor arefeni; la Miazazi – marginea nordica a comunei Aref.

Proprietatea Obstei urmeaza a fi reconstituita dupa autorizarea acesteia conform certificatului nr. 3/03.04.2000 emis de Comisia Locala de Fond Funciar Arefu, judetul Arges, in aplicarea dispozitiilor prevazute de art. 26-28 din Legea 1/2000.

CAPITOLUL III: MEMBRII OBSTEI

Art. 3.1. Calitatea de membru o au toate persoanele, autori sau mostenitori ai fostei Obsti a Mosnenior Arefeni, inscrise in registrul special al Obstei.

Art. 3.2. Numele, prenumele, initialele, Codul Numeric Persoanal si drepturile membrilor Obstei sunt trecute in registrul special al Obstei, care va deveni parte componenta la prezentul statut.

Art. 3.3. Registrul va suferi modificari prin introducerea in mod legal a mostenitorilor celor decedati sau prin donatie intre mosneni si urmasii acestora.

CAPITOLUL IV: EXERClTAREA SI TRANSMITEREA DE DREPTURI

Art. 4.1. Pe baza dreptuiui de codevalmas, nici unul dintre mosnenii acestei Obsti nu poate exercita asupra averii Obstei acte de posesie individuala, precum a inchide locul a taia arborii din paduri, a introduce vitele la pasune etc, sub pedeapsa de a fi judecat ca delicvent, potrivit legilor civile si penale.

Art. 4.2. Transmiterea de drepturi pe orice cale legala si conform statutului mostenesc se comunica adunarii generale care va face mentiunea in registrul special prevazut la art. 1 din Cap III.

Art. 4.3. Transmiterea pe orice cale se poate face numai intre mosneni, mostenitorii acestora, sau locuitorii mosneni de origine romana, din cadrui acestei obsti.

Art. 4.4. Mosneanul care vrea a instraina in tot sau in parte pogoanele sale este obligat a face cunoscut acest lucru in scris Obstei care, dupa caz si posibilitate, ori le va putea cumpara, ori le va pune la dispozitia altui mosnean spre cumparare.

CAPITOLUL. V: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL OBSTEI

Art. 5.1. Obstea are ca obiect administrarea si conservarea drepturilor membrilor inscrisi, mostenite prin Danie domneasca. Acest lucru inseamna:

 1. orice activitate economica si care priveste folosirea in comun a padurilor si pasuniior aflate in proprietatea privata a mosnenilor, precum si prelucrarea primara a materiaiuiui lemnos si alte activitati economice conexe, aprobate de adunarea generala a Obstei;
 2. administrarea fondului piscicol si a vanatului, impadurirea terenuriior, regenerarea padurilor, infiintarea pepinierelor, ingrijirea padurilor si a pasunilor, paza si protectia padurilor, in conformitate cu regulamentul silvic si legislatia aferenta;
 3. pasunatul din golurile alpine, cu respectarea de catre mosnenii care introduce animale la  pasunat, de a se conforma regulilor stabilite de adunarea generala a Obstei;
 4. pasunatul in paduri, care se va permite numai in portiunile rezervate, cu respectarea legislatiei in vigoare si se va pune in aplicare numai de catre agentii Obstei impreuna cu agentii silvici;
 5. exploatarea si valorificarea terenuiui argilos, numai in conditiile legii;
 6. exploatarea si valorificarea prundisurilor, grohotisurilor, calcarului din alibile raurilor, urmare a mentinerii continuitatii activitatilor lucrative ale vechii Obsti;
 7. exploatarea, industrializarea, prelucrarea si valorificarea masei lemnoase din padurile aflate in proprietate;
 8. colectarea si valorificarea fructelor de padure si a celorlalte produse accesorii ale padurii;
 9. activitati privind dezvoltarea turismului in zonele din munti, aflate in proprietatea Obstei (arendari, concesionari etc);
 10. infiintarea de gatere, circulare si alte utilaje in scopul prelucrarii lemnului si a producerii de cherestea, binale, mobilier etc;
 11. valorificarea masei lemnoase pe piata interna si internationala, prin produse semifabricate si/sau produse finite; in cazul in care nu se va putea prelucra integral materialul lemnos, valorificarea materialului brut se va face pe “picior” sau in orice alte diferite faze;
 12. arendari si concesionari de terenuri, persoanelor fizice sau juridice, numai cu acordul adunarii genrale;
 13. desfasurarea de actiuni de intrajutoarare pentru membrii Obstei sau caritabile, intreprinse de Obste pentru spitale, scoli, gradinite, fosti detinuti politici sau veterani de razboi, organizarea muzeului satului, etc, in caz de excedent bugetar, dupa calculul si repartizarea beneficiilor.

Art. 5.2. Obiectul de activitate se poate pune in aplicare numai ca urmare a aprobarii adunarii generale.

 

CAPITOLUL VI. SCOPUL OBSTEI

 

Art. 6.1. Mentinerea continuitatii vechii Obsti si folosirea in comun a fondului funciar stabilit de titlurile vechi de proprietate, punerea in temei legal a situatiei create dupa decembrie 1989 si in context cu Legea 18/1991, Legea 169/1997, Legea 1/2000 si celelalte prevederi legale incidente in materie, referitoare la respectarea dreptului de proprietate privata a persoanelor flzice si juridice si reconstituirea/restituirea acesteia, indiferent de modul in care s-a produs deposedarea, coroborate cu Statutul de functionare si administrare a averii Obstei.

 

Art. 6.2. Pentru atingerea scopului Obstei privind pasunatul, drept istoric traditional al mosnenilor, stabilit si precizat in devalmasie si indivizibil, specific zonal, se mentin urmatoarele obligatii:

 1. Pasunatul se va desfasura numai in mod organizat, urmare a hotararii adunarii generale, sub supraveghere, pe portiuni, tarlale de stabulatie, in perioade delimitate, cu protejarea terenurilor in panta, a amenajarilor, rezervatiilor pentru furaje etc;
 2. Paza animalelor de pasunat – in toate pasunile – izlazuri, goluri mici, zavoaie, pasuni alpine, va fi organizata de catre Obste pentru protejarea tuturor bunurilor sale cantoane, stani, adapatori, garduri, bunuri ale vecinilor limitrofi (silvic, agricultura, proprietati particulare, obiective sociale), pe baza de sarcini, obligatii si responsabilitati stipulate expres;
 3. supraveghetorii – vacari, ciobani – vor fi retribuiti de beneficiari sau de Obste din fonduri separate, dar sub conditionarea respectarii conditiiior cerute de Obste si prevazute in contractul de pasunat.
 4. Contractul de pasunat obligatoriu pentru orice portiune de pasunat va cuprinde:
  • responsabilitati pentru paza si conservarea bunurilor Obstei;
  • numarul de animale, pe categorii de varsta si specie, cu respectarea numarului optim admis pe unitate de suprafata, conform normativelor agrozootehnice;
  • valoarea incasata conform numarului de animale;
  • drepturi, obligatii, raspunderi;
  • perioada permisa pentru pasunat si suprafata;
  • predare-primire, unde este cazul, a bunurior Obstei, cantoane, garduri, adapatori, adaposturi etc;
  • obligatii de respectare a normelor de protectie a solului, pe linie de incendii, in zona limitrofa cu padurea si alte obietive sociale;
  • sanctiuni in caz de nerespectare a clauzelor sale.
 5. Costul pasunatului fiecarui fel de vita a mosnenilor va fi stabilit de Consiliul de administratie si prevazut in contracte, cand exploatarea se va face prin arenda.
 6. Cand plata pasunatului va intrece cota parte ce se va cuveni mosneanului din benficiul anului respectiv, acesta va fi dator a achita Obstei anticipat, integral, pretul invoirii vitelor (animalelor).

Art. 6.3. Locuitorii care, prin devolutiune, nu au calitatea de mosneni, pot invoi animale la pasunat contra unei taxe pe cap de animal, stabilita de catre adunarea generala a Obstei, cu respectarea obligatiilor din acest capitol. Se poate institui si un obor al Obstei.

Art. 6.4. In cazuri speciale, si numai daca nu este strict necesar si nu afecteaza nevoia de pasunat, se pot inchiria terenuri pentru activitati temporare, in vederea colectarii de fonduri necesare bugetului, numai cu aprobarea adunarii generale.

CAPITOLUL VII: PATRIMONIUL OBSTEI

Art. 7.1. La data constituirii, patrimoniul Obstei este de 1.100.000 lei, depus la banca Agricola – filiala Curtea de Arges, conform foii de varsamant nr. 1085/10.04.2000.

Art. 7.2. In patrimoniul Obstei vor fi incluse toate drepturile patrimoniale si patrimoniale ale mosnenilor si mostenitorilor mosneni, mentionate in Registrul special al Obstei, prevazut la Cap. III.

Art. 7.3. Patrimoniul Obstei este distinct de patrimoniul membrilor sai.

Art. 7.4. Patrimoniul Obstei se va completa ca urmare a exploatarii drepturilor dobandite.

Art. 7.5. Averea Obstei este inalienabila, prin urmare nu poate fi instrainata, faramitata sau diminuata, chiar daca parti din patrimoiul sau ar fi incluse in domeniul public; ea se va reintregi conform Iegilor in vigoare, prin compensare cu teren de aceeasi categorie, pana la limitele normele inscrise in actele de proprietate ale Obstei.

Art. 7.6. Averea Obstei nu poate fi ipotecata si nu poate fi folosita drept garantie in contracte de orice fel.

CAPITOLUL VIII: ORGANELE DE CONDUCERE SI CONTROL ALE OBSTEI

MOSNENILOR

Art. 8.1. Organele de conducere si control aIe Obstei sunt:

 • Adunarea generala
 • Consiliul de Administratie
 • Comisia de cenzori.

Art. 8.2. Organele de conducere sunt alese pe o perioada de 4 ani, cu raportare anuala in luna ianuarie.

CAPITOLUL IX: ADUNAREA GENERALA

 Art. 9.1. Adunarea generala a mosnenilor este organul suprem de conducere a Obstei.

Ea poate fi ordinara sau extraordinara.

Art. 9.2. Intrunire:

 1. Adunarea generala ordinara se intruneste o data pe an, in cursul lunii ianuarie.
 2. Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar, la propunerea oricaruia dintre urmatorii:
 • presedintelui Consiliului de administratie;
 • consiliului de administratie;
 • a minim 50 de mosneni.

 

Art. 9.3. Legalitate:

 1. Adunarea generala este legal constituita atunci cand intruneste 50+l din membri cu drept de vot prezenti.
 2. In cazul in care la prima convocare nu se intruneste cvorumul, adunarea generala este valabil constituita la convocarea a doua, care va fl stabilita in a opta zi libera de la prima convocare, indiferent de numarul celor prezenti, dar care nu poate fi mai mic de 80 membri ai Obstei.

 

Art. 9.4. Desfasurarea adunarii generale:

 1. Adunarile generale ordinare sau extraordinare sunt prezidate de juristul Obstei sau de o persoana desemnata prin vot deschis, la propunerea unui membru din Consiliu si aprobata de adunarea generala.
 2. Comisia de cenzori verifica daca adunarea generala este legal constituita si daca intruneste numarul legal de membri.
 3. Presedintele adunarii asigura pastrarea ordinei si bunei cuviinte, acorda si retrage cuvantul vorbitorilor.
 4. Persoanele turbulente vor fi atentionate si chemate la ordine. La al doilea avertisment presedintele are dreptul sa amendeze cu o suma egala cu valoarea unei zile de lucru sau poate ridica valoarea la de 5 ori costul unei zile de lucru. In caz de refuz se poate apela si la organele de ordine publica. Amenda se consemneaza in popcesbl verbal.
 5. Toate hotararile adunarii generale vor fi consemnate intr-un proces verbal, in registrul unic de procese verbale al Obstei si vor fi semnate in mod obligatoriu de presedintele de sedinta, de presedintele Obstei si de persoana care il redacteaza.
 6. Orice opinie separata este obligatoriu consemnata in procesul verbal de sedinta.

Art. 9.5. Dreptul de vot:

 1. Toti membrii Obstei au drepturi egale de vot in adunarile generale ordinare sau extraordinare, indiferent de cota de proprietate detinuta in Obste.
 2. Votul este secret si nominal.
 3. Procurile se admit in cazul persoanelor cu domiciliul stabil intr-o localitate aflata la o distanta mai mare de 30 km sau in cazul persoanelor bolnave, care pot dovedi acest lucru cu acte medicale.
 • In aceasta situatie procurile pot fi date numai descendentilor.
 • Procurile vor ti numai autentice.
 • Un procurator nu poate repezenta mai mult de doua pesoane, in aceeasi adunare generala.
 • Administratorii Obstei (Consiliul de administratie si cenzorii) nu vor vota in probleme sau cand se iau hotarari care vizeaza gestiunea lor.
 • Pentru mosnenii minori vor vota tutorii legali

 

Art. 9.6. Atributiile Adunarii generale:

 1. alege, prin vot, membrii Consiliului de Administratie si ai comisiei de cenzori;
 2. aproba derularea tuturor activitatilor Obstei, asa cum sunt ele definite la Capitolul V din prezentul Statut;
 3. abroba darea de seama a Consiliului asupra administrari averii Obstei si gestiunii financiare anuale, inclusiv orice vanzare de material lemnos in picioare si a materialeior fasonate, vanzare care nu poate avea loc decat prin licitatie;
 4. aproba raportul comisiei de cenzori privind controlul si verificarea gestiunii Obstei;
 5. aproba propunerile de buget, bilanturile si balantele contabile, contul de venituri si cheltuieli, pierderi si profit, pe anul in curs, precum si modul in care urmeaza a se distribui beneficiile ce revin mosnenilor, din exploatarea patrimoniul Obstei;
 6. stabileste bugetul de venituri si cheituieli al Obstei;
 7. aproba modificarea Statului;
 8. dispune componenta si aproba devizeie de lucrari de orice gen, inclusiv investitiile;
 9. aproba dobandirea de imobile sau drepturi reale, incuviintarea instrainarii partiale a proprietatii Obstei, tranzactiile si orice fel de imprumuturi, contractari sau litigii care ar putea greva asupra patrimoniului Obstei prezent sau viitor.
 10. orice alte atributii stabilite in lege sau statut.

Art. 9.7. Pentru a fi valabile, hotararile adunarilor generale se vor lua cu 50 plus unu din numarul celor prezenti.

Art. 9.8. Adunarile generale care au ca obiect modificarea statutului Obstei sau afectarea patrimoniului acestuia, in orice mod, sunt valabile numai cu doua treimi din voturile celor prezenti.

Art. 9.8. Hotararile adunarilor generale ordinare sau extraordinare sunt obligatorii pentru toti mosnenii acestei Obsti, oricare ar fi natura drepturilor si starea civila, chiar daca nu au luat parte la adunare.

CAPITOLUL X: CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art. 10.1. Constituirea Consiliului de administratie:

 1. Consiliul de Adminitratie este alcatuit din 5 membri.
 2. Presedintele face parte din Consiliul de administratie.
 3. Toti membrii Consiliului de Admnistratie vor fi persoane din randurile mosnenilor, mod direct sau mandatandu-si urmasii, cu garantii morale si materiale care insumate garanteaza patrimoniul Obstei, cu cunostinte de specialitate si cu domiciliul sau resedinte in com. Arefu.
 4. Consiliul de Administratie va semna un contract de performanta (management al Obstei), cu atributii si raspunderi.

Art. 10.2. Intrunirea consiiiului de administratie

Consiliul de administratie se va intruni cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, atunci cand trebuiesc luate masuri urgente, conform atributiilor din contractual de management.

Art. 10. 2. Atributiile Consiliului de administratie

 1. Consiliul de administratie duce la indeplinire sarcinile trasate de adunarea generala si da socoteala in fata acesteia pentru rezultatele obtinute sau pagubele produse Obstei rezultate din administrare.
 2. Consiliul de administratie asigura desfasurarea operativa a activitatii, reprezentand Obstea in relatiile cu tertii si in litigiile in care aceasta ar fi implicata.
 3. Verifica actele de punere in valoare a intregii cantitati de masa lemnoasa inainte de valorificarea sau licitatie.

Art. 10.3. Consiliul de administratie poate angaja, cu acordul adunarii generale, si alte persoane de executie, cum ar fi: contabil, casier, jurist. consilier in probleme tehnice, brigadier, etc.

Art. 10.4. Actele Obstei si documentele emise de Consiliul de administratie sunt publice si pot fi consultate oricand de catre mosneni.

CAPITOLUL XI: COMISIA DE CENZORI

Art. 11.1. Alcatuire

Comisia de cenzori este alcatuita, conform legii, din 3 membrii dintre care unul obligatoriu expert sau contabil autorizat.

Art. 11.2. Atributiile comisiei de cenzori

 1. cenzorii controleaza si supravegheaza activitatea financiar-contabila a Obstei si a consiliului de administratie si raporteaza adunarii generale rezultatele acesteia.
 2. Atributiile comisiei de cenzori se intregesc cu prevederile legale in materie.

CAPITOLUL XII: REMUNERATIE

Art. 12.1. Remuneratia minima a Presedintelui Consiliului de administratie va fi calculata la de trei ori salariul minim pe economie; la aceasta suma se poate adauga contravaloarea unui salariu minim pe economie, daca se obtin performantele stabilite prin contractul de management.

Art. 12.2. Retributia celorlalti membri ai Consiliului de aministratie si a cenzorilor va fi stabilita de adunarea generala si va reprezenta pana la 15% din valoarea remuneratiei presedintelui.

CAPITOLUL XIII: GARANTII Sl RASPUNDERI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI ALE COMlSlEl DE CENZORI

Art. 13.1. Toti membrii Consiliului de administratie precum si cenzorii trebuie sa prezinte garantii, in numerar, la nivelul a 3 salarii de incadrare pe economie.

Art. 13.2. De asemenea, pentru evitarea pagubirii Obstei printr-o conducere deficitara sau frauduluasa, membrii Consiliului de administratie au obligatia sa constituie garantii suplimentare insumate pana la nivelul bunurilor gestionate.

Pentru primul Consiliu de administratie si primi presedinte garantiile sunt stabilite dupa cum urmeaza:

 • presedintele: bunuri in valoare de 600-900 milioane lei;
 • consilienri: pana la 200 milioane lei,

Garantiile vor fi majorate in lunctie de cresterea valorii averii Obstei.

Art. 13.3. Raspunderi:

 1. Pentru proasta gestionare a bunurilor si veniturilor Obstei, adunarea generala poate sanctiona Consiliul de adminstratie sau membrii acestuia dupa cum urmeaza:
  • mustrare;
  • amenda;
  • inlocuire.
 2. In situatia in care s-au adus pagube materiale se dispune repararea lor si recuperarea prin executarea garantiilor aduse, pana la acoperirea lor integrala.
 3. Raspunderea membrilor Consiliului de administratie poate fi civila sau penala.

CAPITOLUL XIV: BENEFICII

 Art. 14.1. Beneficule nete anuale ale Obstel se repartizeaza pentru fiecare mosnean, proportional cu numarul de pogoane aduse in Obste de fiecare mombru al acesteia.

Art. 14.2. Beneficiile mosnenilor neridicate in termen de 5 ani de la data adunarii generale in care au fost distribuite, se fac venit la Obste.

CAPITOLUL XV: DISPOZITII FINALE

 Art. 15.1. Prevederile prezentului Statut se intregesc cu legislatia in vigoare.

Art. 15.2. Drepturile colectivitatii se exercita in comun de catre membrii Obstei, pe baza prezentului Statut care a fost insusit de catre adunarea generala a Obstei Mosnenilor Arefeni din 02.05.2004, inlocuind statutul autentificat la data de 11 aprilie 2000 sub nr. 2416 de notar public Duinea Dumitru.

semntaturi

notar